Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu koostamise algatamine Mägipe küla Tuuru maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 22.02.17 korraldusega nr 62 algatati detailplaneering Mägipe külas Tuuru maaüksusel (katastritunnus 39201:001:0254) eesmärgiga eraldada 15.26 ha suurusest hoonestatud maaüksusest uus elamukrunt ning määrata sellele ehitusõigus. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Korraldusega on võimalik tutvuda internetis aadressil:
https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=48087&o=599&u=-1&hdr=hp&tbs=all

Detailplaneeringu algatamine Põllu tänava äärsele jätkuvalt riigi omandis olevale maa-alale

Hiiu Vallavolikogu algatas 16.02.2017 otsusega nr 334 Põllu tänava äärsele jätkuvalt riigi omandis olevale 3,2 ha suurusele maa-alale detailplaneeringu eesmärgiga määrata ruumilised tingimused ja ehitusõigus Hiiumaa spordikeskuse hoonetele ja rajatistele. Otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering muudaks Kärdla linna üldplaneeringut ehitise maksimaalse kõrguse ning maaüksusele määratud maakasutuse juhtfunktsioonide osas. Hiiumaa on ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordikeskus. Vallavalitsus on kaalunud erinevaid asukohaalternatiive ning leidnud, et kaasaegse spordikompleksi rajamiseks on Põllu tänava äärne maa-ala sobilik ning seejuures on piisav ruum parkimiseks ning järk-järguliseks arenguks. Planeeringuprotsessi käigus kaasatakse huvigrupid ja asutused, et panna paika panna parim planeeringulahendus. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=47762

Kärdla linna Rehemäe tee 10a detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 12.10.16 korraldusega nr 449 algatati detailplaneering Rehemäe tee 10a maaüksusel (katastritunnus: 37101:005:0540) eesmärgiga kavandada 2703 m2 suurusele hoonestamata tootmismaa sihtotstarbega maaüksusele üks laohoone ehitusmaterjalide ladustamiseks. Nimetatud tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ning objektiivse teabe alusel võib eeldada, et tegevus ei too antud tootmispiirkonnas kaasa olulist keskkonnamõju. Samale alale on Kärdla linnavalitsuse 27. jaanuar 1999 korraldusega nr 55 kehtestatud Rehemäe tee 10 detailplaneering (Dagopen Projektbüroo töö nr 98-28) millega kavandatud planeerimislahendus on iganenud ega ole terviklikult elluviidav. Algatatud planeeringuga kavandatavad tegevused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Korraldusega ja väljastatud lähtetingimustega on võimalik tutvuda Hiiu Vallavalitsuses kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) või internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=44025

Paope küla Pauna maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 13.04.2016 korraldusega nr 158 algatati Paope külas Pauna maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:3761) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga eraldada hoonestatud maatulundusmaast elamumaa maaüksus ja määrata sellele ehitusõigus. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare üldplaneeringuga.
Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=38622

Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 18. veebruari otsusega nr 236 algatati Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneering (katastritunnus: 37101:003:0025) ning kinnitati lähtetingimused millega kavandatakse maaüksuse jagamine ning ehitusõiguse määramist Hiiumaa muuseumi hoidlale. Alal kehtib hetkel Lubjaahju 3a ja Väike-Sadama 1d maaüksuste detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr. 1110-60) mille kohaselt on maaüksusele kavandatud täies ulatuses parkla. Kavandatud muutused järgiksid Kärdla linna üldplaneeringut.
Otsuse ja lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=36729

Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 29. detsembri otsusega nr 221 algatati Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse (39201:001:0550) detailplaneering ning kinnitati lähtetingimused millega kavandatakse elamumaa sihtotstarbe muutmist 50 % ulatuses ärimaaks ja ehitusõiguse määramist elu- ja majutushoonete püstitamiseks. Planeeringuala on kaetud metsaga. Osalise ärifunktsiooni määramisega muudetaks alal kehtivat üldplaneeringut. Otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamise otsuse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda interneti aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=34719

 

Detailplaneeringu koostamise algatamine Kärdla linna Liiva tn 29 maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 2. detsembri 2015. a korraldusega nr 530 algatati Kärdla linna Liiva tn 29 maaüksuse (katastritunnus: 37101:012:0106) detailplaneeringu koostamine elamukrundi kolmeks jagamiseks ning ehitusõiguste määramiseks. Planeeringualaks on 4780 m² suurune hoonestamata elamumaa krunt, millel kehtib Käina mnt. ja Liiva tn. vahelise maa-ala detailplaneering (Dagopen projektbüroo töö nr 03-90). Kavandatu elluviimisel tekib kolm ca. 1500 m2 suurust krunti kokku kuni 9 elamu- ja nende teenindamiseks vajaliku hoonega. Kavandatu on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=33649

Detailplaneeringu koostamise algatamine Kaleste küla Vidriku maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 2. oktoobri korraldusega nr 442 algatati Kaleste küla Vidriku maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0073) detailplaneeringu koostamine maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala hõlmab ca 2,28 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maa-ala, mis läänest piirneb hoonestatud kinnistuga. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=31735

Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 2. septembri korraldusega nr 398 algatati Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:3680) detailplaneeringu koostamine maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu mereäärse 4,66 ha suuruse maatulundusmaaga, millel asub vana vundamendikoht. Maaüksuse kirdeosa asub väljaspool üldplaneeringuga määratud ehituskeeluvööndit ning kavandatavad muudatused sh. ehitusõiguse määramine ei ole vastuolus üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30519

 

Kärdla linna Kanarbiku tn 10 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 19. augusti korraldusega nr 382 algatati Kärdla linna Kanarbiku tn 10 (katastritunnus: 37101:012:0045) detailplaneeringu koostamine krundi jagamiseks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringualaks on 4700 m2 suurune hoonestatud elamukrunt. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30106