Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Ühiste kavatsuste protokoll

Käesolev ühiste kavatsuste kokkulepe (edaspidi Protokoll) on sõlmitud ................ järgmiste Poolte vahel:

(1) Nelja Energia AS (registrikood: 11183009), asukoht Regati pst 1, Tallinn, mida esindab juhatuse esimees Martin Kruus (isikukood: 37109230294) (Nelja Energia);

(2) Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ (registrikood 11328689), asukoht Regati pst 1, Tallinn, mida esindab juhatuse liige Martin Kruus (isikukood: 37109230294) (Arendaja);

(3) Hiiu Vallavalitsus (registrikood 75038612), asukoht Keskväljak 5a, Kärdla, 92413, Hiiu maakond, mida esindab vallavanem Georg Linkov (isikukood: 37512310212) (Vald);

VÕTTES ARVESSE ET:

(A) Nelja Energia AS on asutanud Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ (arendaja), kelle eesmärgiks on arendada ja välja ehitada Loode-Eesti merealadele meretuulepark nimivõimusega 700-1100 MW (Tuulepark). Arendaja on esitanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hoonestusloa taotluse Loode-Eesti merealadele Tuulepargi rajamiseks (Luba) ning on alustanud keskkonnamõjude hindamise menetlust (KMH), et välja selgitada loodusele ja kohalikule kogukonnale kõige vähem koormavam Tuulepargi alternatiiv.

(B) Protokolli kõik Pooled on huvitatud koostööst, et leida Tuulepargile sobivaim asukoht selliselt, et Tuulepargil oleks tagatud Nelja Energia ja Arendaja poolt soovitud võimsus ja majanduslik teostatavus ning teiste Poolte poolt soovitud võimalikult väike mõju kohalikule elukeskkonnale.

(C) Edasistes tegevustes toetuvad Pooled partnerlusele ja lähtuvad ühistest huvidest ning kinnitavad koostöövalmidust, et leida parim lahendus Tuulepargi arendamisel ja piirkonna atraktiivsemaks muutmisel.

(D) Protokoll on Poolte hea tahte väljendus ja kinnitus, et võetud eesmärkide kiireks saavutamiseks tehakse omavahel koostööd heas usus, lähtudes kõigi Poolte huvidest ja kokkulepetest.

(E) Poolte kokkuleppel võivad Protokolliga liituda kolmandate osapooltena ka teised Hiiumaa omavalitsused ning liitumistingimused lepitakse Poolte vahel kokku igakordselt ja juhtumipõhiselt.

(F) Protokollis Poolte poolt tehtavad tahteavaldused, sh tulevikku suunatud tahteavaldused, on tehtud Protokolli allkirjastamise aja seisuga teadaoleva informatsiooni pinnalt (nt ei ole Pooltele Protokolli allkirjastamise ajal teada Loa staatus ja KMH tulemused koos järeldustega), mis tähendab, et tulevikus võib uue informatsiooni teatavaks saamise pinnalt tekkida olukord, kus Poole Protokollist tulenevate huvide järgimine ja kaitsmine ei ole võimalik ja seda ei saa tagada. Sellisel juhul kohustuvad Pooled käesoleva Protokolli ja selle alusel sõlmitud lepingud ja/või kokkulepped üle vaatama ja vajadusel muutma või lõpetama, et tagatud oleks kõigi Poolte huvide järgimine ja kaitsmine.

On Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

1. KOKKULEPPE SISU

1.1. Pooled toetavad tuuleenergia kui piiramatu, loodussäästliku ja kütusevaba energiaallika ning samuti ka teiste taastuvate looduressursside laialdast kasutamist elektrienergia tootmisel Eestis.

1.2. Pooled kinnitavad, et Tuulepargi realiseerimisel tuleb arvestada Poolte ja teiste huvigruppide ettepanekutega ja leida konstruktiivses dialoogis kompromisse.

1.3. Pooled teevad koostööd Tuulepargi valmimiseks ja Hiiu valla majandusliku ja kultuurilise arengu edendamiseks.

1.4. Koostöö on avalik ja vaba igasugusest konfidentsiaalsus kohustustest.

1.5. Pooled on kokku leppinud, et Arendaja ei raja Tuuleparki lähemale kui 12 km Hiiumaa rannikujoonest ning Neupokojevi (Kuivalõuka kuiv) madalikule. Samuti lubab Arendaja, et ei raja mujale Hiiumaa rannikule Tuuleparke.

1.6. Pooled on kokku leppinud, et toetavad igati Tuulepargi planeerimist ja rajamist Apollo, Vinkovi ja nende lähimadalikele, võimsusega kuni 1100 MW ning ei käitu pahatahtlikult seoses Tuulepargi planeerimise ja rajamisega Apollo, Vinkovi ja nende lähimadalikele. Pooled kinnitavad , et Protokolli allkirjastamise aja seisuga on Poolte teadaoleva informatsiooni põhjal Tuulepark majanduslikult teostatav, kui tema võimsus on vähemalt 700MW.

1.7. Pooled on kokku leppinud, et Tuulepargi liitumine elektrivõrguga toimub Arendaja rahastusel vastavalt AS Elering liitumispakkumisele ja liitumislepingule läbi Hiiumaa (Kanapeeksi) alajaam. Arendaja teeb koostööd võrguettevõtjatega (AS Elering ja OÜ Elektrilevi), et ehitada välja hiljemalt Tuulepargi tootmisprotsessi alguseks Tuulepargi liitumiseks rajatud alajaama juurde võimalus Hiiumaa keskpinge elektrivõrguga liitumiseks, mille tulemusena tekib Hiiumaale elektrienergia ringtoide. Seda eeldusel, et elektrivõrgu ja muude Tuulepargi liitumiseks vajalike elektrivõrgu osade ehitamiseks läbi Hiiumaa (Kanapeeksi alajaama) väljastatakse ehitusluba.

1.8. Pooled on kokku leppinud, et Tuulepargi hooldustööde baas saab olema Hiiu vallas (Kõrgessaare, Lehtma sadamad), mille tulemusena tekib Valla territooriumil juurde ligikaudu 30 uut töökohta. Samuti tekib Tuulepargi rajamisega Hiiumaale hinnanguliselt 20 kaudset töökohta- abitöölised, majutusasutuste töölised, sadama töötajad jne.

1.9. Pooled on kokku leppinud, et Tuulepargi hooldustööde spetsialistide väljaõpe viiakse läbi Hiiumaal.

1.10. Pooled sõlmivad Protokolli täitmiseks vajalikud lepingud ja/või kokkulepped kahe aasta jooksul pärast käesoleva Protokolli jõustumist. Kui uue informatsiooni pinnalt selgub, et kõigi Poolte Protokollist tulenevate huvide järgimine ja kaitsmine ei ole sõlmitud lepingute ja/või kokkulepete alusel võimalik, kohustuvad Pooled antud lepingud ja/või kokkulepped üle vaatama ja vajadusel muutma või juhul, kui mõne Poole huvide järgimist ja kaitsmist ei ole võimalik tagada lepingute ja/või kokkulepete muutmisega, siis kohustuvad Pooled lepingud ja/või kokkulepped lõpetama.

1.11. Pooled kinnitavad, et Tuulepargi rajamise otsustamise järgselt ja Arendaja/Nelja Energia nõukogu otsusega, millega kinnitatakse Tuulepargi investeerimiseelarve, eraldab Arendaja vähemalt 20 % oma nõukogu kohtadest Valla esindajatele, kuid mitte vähem kui kaks kohta. Otsuste osas, mis puudutavad Hiiu valda ja elanikkonda, lepitakse põhimõtted täiendavalt kokku Arendaja põhikirjas.

1.12. Kui hilisema hindamise tulemusel leiab teadusliku kinnitust, et Tuulepargi ehitamisel või käitamisel vähendatakse koelmute potentsiaali, siis peab Arendaja vastavalt Tuulepargi keskkonnamõjude hindamise aruandele tekitatud kahju korvama.

2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES MITTETULUNDUSÜHINGUGA

2.1. Arendaja ja Vald asutavad mittetulundusühingu (MTÜ) mille eesmärgid on muuhulgas:

- koostöö Vallaga Valla majandusliku ja kultuurilise (sealhulgas spordi ja noorsootöö alase) arengu edendamise projektide väljatöötamisel ja elluviimisel;

- energia- -, merendus- (sealhulgas kalanduse ja vesiviljeluse) ja keskkonnaalaste projektide toetamine ja elluviimine Hiiu vallas;

- stipendiumide andmine Hiiu vallast pärit noortele keskkonnaga, merenduse ja taastuvenergeetikaga seotud hariduse omandamiseks ja projektide elluviimiseks;

- sotsiaalse iseloomuga tegevuste toetamine ja arendamine Hiiu vallas;

- toetada Hiiu vallas tänavavalgustuse projektide arendamist energiasäästu suurendamiseks ja rahastada nende elektrienergia kulu. Tänavavalgustuse projektide arendamiseks Hiiu vallas kaasab Arendaja võimalusel Euroopa Liidu vahendeid ja välispartnereid;

- võimalike Hiiu valla elanikest ja Vallas tegutsevatest energiaühistutest ning Hiiu valla juriidilistest isikutest Arendaja aktsionäride nõustamine.

2.2. Arendaja annab MTÜ käsutusse vähemalt 0,2 % (null koma kaks protsenti) Arendajale kuuluva või Arendaja poolt opereeritava Tuulepargi poolt iga toodetud elektrienergia MWh müügist saadavast tulust (edaspidi nimetatud „Annetus"), kuid mitte vähem kui 0,32 eurot iga toodetud elektri MWh
kohta, millele lisanduvad võimalikud maksud, MTÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Annetuse aluseks oleva toodetud elektrienergia koguseid arvestatakse ajast, kui tootmisseadmed on läbinud põhivõrguettevõte (AS Elering) poolt esitatud katsetuste kava ja neile on väljastatud nõuetekohasuse tunnistus. Nimetatud kohustus kantakse koormatisena vastavasse registrisse peale finantserimis- ja krediidiasutusi (Eesti või välisriigi krediidiasutus, investeerimisühing, fondivalitseja, investeerimisfond, kindlustusandja või muu finantsjärelevalve alla kuuluv finantseerimisasutus) järgnevale kohale MTÜ kasuks.

2.3. Juhul kui tuuleparkide talumise kompenseerimist reguleeritakse riiklikult või võetakse tarvitusele muud taastuvenergia maksustamise liigid (näiteks maksustatakse tuul ja kompenseeritakse see kohalikule omavalitsusele vms), siis muudetakse lepingut regulatsioonidele vastavaks nii, et Valla kogukonnale laekuks kompensatsioon vähemalt käesoleva Protokolli punktis 2.2 toodud väärtuses. Protokolli uued tingimused tuleb Arendaja ja Valla poolt kokku leppida ühe aasta jooksul alates riiklike regulatsioonide muutmise jõustumist.

2.4. Arendaja teeb Annetuse MTÜ pangakontole kord kvartalis 20 kalendripäeva jooksul pärast kvartali lõppu.

2.5. Arendajale kuuluva ja tema poolt opereeritava Tuulepargi, vastava hoonestusõiguse/ -loa või Tuulepargiga seotud muude õiguste võõrandamise korral kohustuvad Arendaja ja Nelja Energia tagama, et Protokollist Arendajale ja Nelja Energiale tulenevad õigused ja kohustused lähevad üle Tuulepargi uuele arendajale või omanikule. Arendaja astub sellisel juhul MTÜ-st välja, so tema liikmelisus loetakse lõppenuks, ning Tuulepargi uus arendaja või omanik kohustub saama MTÜ liikmeks.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES ENERGIAÜHISTUTEGA

3.1. Arendaja ja Vald võtavad kohustuse toetada Hiiu vallas energiaühistute (EÜ) loomist/arendamist, et toota, jaotada ning müüa oma seadmete kaudu oma liikmetele elektrienergiat ja soojust, mille tulemusena saavutatakse kulude kokkuhoid, suurem varustuskindlus ja puhtam elukeskkond.

3.2. Arendaja võtab kohustuse toetada Hiiu vallas ,,targa elektrivõrgu'' arendamist varustuskindluse suurendamiseks. Targa elektrivõrgu arendamiseks Hiiu vallas kaasab Arendaja võimalusel Euroopa Liidu vahendeid ja välispartnereid.

3.3. Poolte kokkuleppel võivad Protokolli punktides 3.1 ja 3.2 toodud projektidega liituda ka kolmandad osapooled.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES INVESTEERIMISÜHINGUGA

4.1. Hiiu valla elanikel ja Vallas tegutsevatel energiaühistutel on õigus kuue kuu jooksul alates Tuulepargi tootmisprotsessi alustamisest omandada eelisaktsiaid ja/või võlakirju Arendajas nimiväärtuses maksimaalselt 17 000 000 (seitsmeteist miljoni) euro väärtuses fikseeritud aastatulususega 15% (viisteist protsenti) eelisaktsiate nimiväärtusest. Eelisaktsiate ja/või võlakirjade omandamisel on eelistatud kauem Valla elanikeregistris olnud isikud ning Vallas tegutsevad energiaühistud.

Aastatulusust hakatakse arvutama ajast, kui tootmisseadmed on läbinud põhivõrguettevõte (AS Elering) poolt esitatud katsetuste kava ja neile on väljastatud nõuetekohasusetunnistus. Käesoleva punkti mõttes on Hiiu valla elanik füüsiline isik, kelle elukoht eelisaktsiate ja/või võlakirjade omandamise ja dividendide maksmise otsuse tegemisel ajahetkel on Eesti rahvastikuregistri järgi Hiiu vallas ja kelle elukoht enne eelisaktsiate ja/või võlakirjade omandamise ja dividendide maksmise otsuse tegemise ajahetke on asunud Eesti rahvastikuregistri andmete järgi Hiiu vallas vähemalt viimased 12 (kaksteist) kuud.

Käesoleva punkti mõistes on Vallas tegutsev energiaühistu ühistu, mille kõigi füüsilisest isikutest osanike elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on vähemalt viimased 6 (kuus) kuud olnud Hiiu vallas. Samuti peab ühistu füüsilistest isikutest osanikel olema laitmatu reputatsioon ning ühistul ei tohi olla võlgnevusi riigi ega kohaliku omavalitsuse ees. Nimetatud ühistute nimekirja, sh hinnangu ühistu osanike reputatsioonile, kooskõlastavad Pooled.

Arendaja peab antud aja jooksul esitama Vallale aktsionäride ringi laiendamiseks järgnevad dokumendid:

1 ) äriühingu põhikiri,

2) üksikasjalik ehitus-ja tegevuskulude eelarve,

3) rahastamist puudutavad dokumendid,

4) ühingu vormi kirjeldus,

5) müüdavate aktsiate arv ja väärtus,

6) ostusoovide esitamise tähtaeg ja tingimused.

4.2. Hiiu valla elanikel ja Hiiu valla juriidilistel isikutel on õigus kuue kuu jooksul alates Tuulepargi tootmisprotsessi alustamisest omandada lihtaktsiaid Arendajas maksimaalselt 20 % ulatuses Arendaja aktsiakapitalist (Aktsiate märkimine). Punktis 4.1 nimetatud eelisaktsiad või võlakirjad ja punktis 4.2 toodud lihtaktsiad võivad Arendaja aktsiakapitalist moodustada maksimaalselt 20 %. Arendaja peab antud aja jooksul esitama Vallale aktsionäride ringi laiendamiseks järgnevad dokumendid:

1 ) äriühingu põhikiri,

2 ) üksikasjalik ehitus-ja tegevuskulude eelarve,

3 ) rahastamist puudutavad dokumendid,

4 ) ühingu vormi kirjeldus,

5 ) müüdavate aktsiate arv ja väärtus,

6 ) ostusoovide esitamise tähtaeg ja tingimused.

Käesoleva punkti mõttes on Hiiu valla elanik füüsiline isik, kelle elukohaks Aktsiate märkimise momendil on ja kelle elukoht on Aktsiatemärkimisele eelneva 12 kuu jooksul olnud Eesti rahvastikuregistri andmete järgi Hiiu vald. Hiiu valla juriidiline isik on äriühing või energiaühistu, kelle tegevuskoht Aktsiate märkimise ajal on Hiiu vallas ja kelle tegevuskoht on asunud Hiiu vallas viimased 3 (kolm) aastat enne Tuulepargi tootmisprotsessi alustamist, kolme järjestikuse majandusaasta käive aastas on ületanud 30 000 eurot ning tal on vähemalt üks täiskohaga töötaja. Samuti peab juriidilisel isikul ja juriidilise isiku osanikul/aktsionäril olema laitmatu reputatsioon ning juriidilisel isikul ega juriidilise isiku osanikul/aktsionäril ei tohi olla võlgnevusi riigi ega kohaliku omavalitsuse ees. Nimetatud juriidiliste isikute nimekirja, sh hinnangu juriidiliste isikute ja juriidiliste isikute osanike/aktsionäride reputatsioonile, kooskõlastavad Pooled.

4.3. Eelisaktsiate ja /või samadel tingimustel võlakirjade ning lihtaktsiate emiteerimise kord , sh. korduvemissioonide korraldamise võimalused , kinnitatakse Poolte poolt ühiselt enne Tuulepargi hoonestus – ja ehituslubade väljastamist. Pooled kohustuvad otsima võimalusi , kuidas võimaldada Valla elanikele ja Vallas tegutsevatele energiaühistutele nii eelisaktsiate kui võlakirjade omandamiseks vajalike laenude võtmiseks täiendavaid tagatisi. Pooled teevad koostööd Valla elanikele ja Vallas tegutsevatele energiaühistutele vastavate krediidiasutuste leidmiseks.

4.4. Arendaja osaühing peab olema ümber kujundatud aktsiaseltsiks enne Tuulepargi tootmisprotsessi alustamist. Tekkiva aktsiaseltsi asukohaks on Hiiu vald.

5.JÕUSTUMINE JA KEHTIVUSE LÕPPEMINE

5.1. Protokoll jõustub pärast kõigi Poolte poolt allkirjastamist ja tingimusel, et Vald on saanud Protokollile volikogu heakskiidu ja Arendaja on saanud Protokollile nõukogu heakskiidu. Vastavate heakskiitude ärakirjad lisatakse Protokollile.

5.2. Protokoll on sõlmitud tähtajatult.

5.3. Protokolli kehtivuse võib lõpetada igal ajal Pooltevahelise kokkuleppega. Protokolli kehtivuse lõppemisel ei järgne Pooltel kohustust tagastada Protokolli alusel saadut.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Pooled kinnitavad, et neil on kõik õigusaktidest tulenevad volitused, nõusolekud ja heakskiidud Protokolli sõlmimiseks ja sellest tulenevate kohustuste võtmiseks ja täitmiseks.

6.2. Protokollile kohaldavad Pooled Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

6.3. Protokolli täitmisest, tõlgendamisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad erimeelsused ja vaidlused lahendavad Pooled vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju maakohtus.

6.4. Protokoll on koostatud kolmes identses eksemplaris, millest üks jääb igale Poolele.

6.5. Juhul, kui mõni Protokolli säte peaks osutuma osaliselt või täielikult kehtetuks, siis ei mõjuta see teiste Protokolli sätete kehtivust ning Protokolli ülejäänud sätted jäävad kehtima. Sel juhul asendatakse kehtetu säte õiguslikult kehtiva sättega, mis on sisult võimalikult lähedane Poolte kavatsustele ja kehtetu sätte majanduslikule mõjule.

6.6. Protokollis on esitatud Pooltevaheline kokkulepe tervikuna ning Protokolli jõustumisega loetakse kõik muud Pooltevahelised kokkulepped, lubadused või lepingud, mis on sõlmitud või antud enne Protokolli sõlmimist või sellega samaaegselt ja mis puudutavad Protokolli sisu, lõpetatuks.

6.7. Protokolli muudatused või täiendused jõustuvad alles pärast seda, kui need on vormistatud kirjalikult ja Poolte poolt allkirjastatud.

7. LISAD

7.1. Ajagraafik

8. KONTAKTISIKUD

8.1. Pooled lepivad kokku, et kontakt/kõneisikuteks antud Protokolli raames lisaks allkirjutanutele on:

- Tuuleparki puutuvatest küsimustes Nelja Energia AS arendusjuht Siim Paist (telefon +3725094217, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.);

- mittetulundusühingut puudutavates küsimustes Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk ( telefon +3725260796, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.);

- energiaühistuid puuduvates küsimustes Nelja Energia AS arendusjuht Siim Paist (telefon +3725094217, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) ja Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk ( telefon +3725260796, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.);

- investeerimisühingut puudutavates küsimustes Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk ( telefon +3725260796, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

_______________ _______________

Martin Kruus

Nelja Energia AS Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ

juhatuse esimees,  juhatuse liige

_______________

Georg Linkov

Hiiu vallavalitsus

vallavanem

Ühiste kavatsuste protokoll .......................... 2014

Lisa 1. Ajagraafik Tuulepargi rajamise eeldatav ajagraafik, tingimusel, et nii Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering kui ka Tuulepargi keskkonnamõjude hindamine toimub järgnevalt:(graafik eraldi lingina)